எம்மைப்பற்றி

பணிப்புலம், காலையடி, சாந்தை மற்றும் அனைத்து உறவுகளின்  பிறந்ததின வாழ்த்துகளும் இந்தப் பக்கத்தி்ல் இடம் பெறும். உங்களின் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இங்கு இடம் பெற வேண்டுமாயின் எங்களுக்கு கிழ்வரும் ஈமெயில் முலமாக அறியத்தாருங்கள். இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசம்.’

நன்றி.
admin@panipulam.net

One thought on “எம்மைப்பற்றி

  1. Pingback: 2010 in review « பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

Comments are closed.